Regulace vytápění a klimatizace objektů Univerzity Pardubice

Rok: 
2004
Zákazník: 
Univerzita Pardubice
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
  • Monitorování a řízení topení a klimatizace budovy Univerzitní knihovna a Univerzitní aula.
  • Plánováno rozšíření o monitorování technologií v ostatních budovách univerzity i v budovách lokality Doubravice.
  • Pro řízení VZT a UT je použito šest systému typu Honeywell XL50 a jeden typu XL80.
  • Pro řízení výměníkové stanice je použit systém typu Tecoreg TC9460.
  • Komunikace po metalickém vedení s využitím rozvodů místní ethernetové sítě.
  • Dispečerské pracoviště zpracovává 1 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
  • Dispečerské pracoviště je realizována na platformě OS Windows XP a SW Reliance 3

Primárním zdrojem tepla je horká voda získaná z teplovodu (Elektrárna Opatovice). Teplo je přiváděno do výměníkové stanice a z té je předregulovaná topná voda dále rozváděna do samostatně regulovaných topných větví ústředního topení a do výměníků (voda/vzduch) jednotlivých okruhů vzduchotechnik. Zdrojem chladu jsou chladící jednotky, které v letních měsících zajišťují dodávku chladné vody do výměníků (voda/vzduch) okruhů vzduchotechnik. Veškerá regulace technologií je zajištěna řídícími systémy Honeywell, regulace výměníkové stanice zajišťuje systém Tecoreg. Všechny tyto řídící systémy jsou napojeny přes převodník na místní ethernetovou síť a přes ní na centrální dispečerské pracoviště (viz. obr.), které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. 

Systém řídí a monitoruje 8 stanic rozmístěných v budově. Vizualizace je zpracována v programu Reliance 3 české firmy GEOVAP s.r.o. Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z kteréhokoli dipečerského PC připojeného k počítačové síti.


Komunikace s ŘS Honeywell probíhá po komunikačním rozhraní C-BUS->Ethernet. Komunikace s ŘS Tecoreg pak po komunikačním rozhraní RS 485->Ethernet. Celkem je přenášeno cca 1000 signálů. Např.: měřené teploty, tlaky, stavy, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.
Okno technologie jedné ze vzduchotechnik univerzity. Každý technologický celek má pro přehlednost ve vizualizaci svoji obrazovku, kde jsou přehledně vyobrazeny příslušné části technologie s údaji o měření, s vyobrazením stavů čidel a akčních členů, s rychlým přístupem k parametrům nastavení, ke grafům, případně k archivům a k veškerým potřebným informacím o dané technologii. Tím je zajištěn dokonalý přehled o aktuálním stavu regulace v místnosti a o průběhu regulace v době minulé.
Obrazovka technologie topných větví ústředního topení. Z centrálního výměníku je přivedena horká voda do rozdělovače a do jednotlivých částí budovy se reguluje přívod tepla trojcestnými ventily. Pro větší efektivitu regulace jsou většinou jednotlivé větve děleny podle světových stran. Při vhodném umístění čidel venkovní teploty, lze pak regulovat každou větev na správnou ekvitermní teplotu.
Důležitá je obrazovka pro vizualizaci centrálního výměníku. Ten je zdrojem tepla pro všechny ostatní technologické celky. Je proto vzlášť důležité monitorovat a sledovat správnou funkci tohoto zařízení.
Úvodní obrazovka vizualizace - souhrnná tabulka
Přehledová mapa.