Řízení a monitorování dodávky tepla pro areál ZPA Nová Paka

Rok: 
2005
Zákazník: 
ZPA Nová Paka
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Sauter
  • Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici o výkonu 7 MW
  • Monitorování a řízení objektových předávacích stanicKomunikace po metalickém vedení
  • Pro řízení provozu centrální výměníkové stanice a objekotvých předáváacích stanic je použit řídící systém Suter EY2400
  • Tři dispečerská pracoviště byla realizována na platformě OS Windows XP, SW Reliance 3 (přepracováno z SW TIRS 32)
  • Každé dispečerské pracoviště zpracovává 1000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)

Centrální výměníková stanice (VS) disponuje třemi výměníky voda/voda o celkovém výkonu 7 MW pro ohřev TV a třemi dalšími výměníky pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). O distribuci předaného tepla výměníky se starajá šest (tři-tv a tři-TUV) oběhových čerpadla, každé o výkonu 10 kW. Oběhová čerpadla jsou řízena automaticky v kaskád v závislosti na okamžité spotřebě tepla v objektových stanicích. Kompletní automatické řízení výměníkové stanice zajišťuje řídící systém Souter EY2400, který je napojen na centrální dispečerské pracoviště (DP), kde je dispečerovi k dispozici kompletní stav technologie v reálném čase a umožňuje zadávat potřebné parametry, případně kompletně převzít řízení částí technologie nebo celé VS. Na dispečerském pracovišti dochází k archivaci veškerých měřených hodnot z technologie, alarmových stavů a zásahů obsluhy pro další vyhodnocení – grafy, analýzy atd... . Občasná obsluha v objektu VS má k dispozici pro zjištění stavu technologie a její ovládání zobrazovací a ovládací panel umístěný přímo na elektro-rozváděči MaR, tento panel umožňuje kompletní správu VS nezávisle na DP.

Jednotlivé stanice jsou napojeny přímo na rozvod horkovodu a zajišťují přípravu topné vody (TV) pro ústřední topení (UT) daného objektu. Každá stanice je vybavena ŘS Sauter EY2400, který zajišťuje autonomní a automatický chod celé stanice dle zadaných a přednastavených parametrů. ŘS je vybaven ovládacím panelem pro zobrazení stavu technologie, zadávání veškerých parametrů a případné ruční řízení stanice. ŘS je prostřednictvím komunikační sběrnice propojen s dispečerským pracovištěm, které opět dává možnost kompletního přehledu o stavu každé OPS včetně měřičů tepla, archivuje veškeré měřené veličiny a umožňuje stanice ovládat a nastavovat.

Dispečerský systém (DS) se skládá ze tří pracovišť na bázi počítačů třídy PC propojených do počítačové sítě Ethernet, operačního systému Windows XP a dispečerského Reliance 3 (původně TIRS32).

DS je s jednotlivými stanicemi propojen prostřednictvím komunikační sběrnice realizované po metalických kabelech vedoucích zároveň s potrubními rozvody horkovodu. Tato sběrnice zaručuje DS neustálý přehled o celé technologii výroby a distribuci tepla téměř v reálném čase. Veškerá data v DS (cca 1 000 hodnot a stavů !) jsou aktualizována buď na základě změny nebo v určitých časových úsecích.

Servis a údržba DS je zajištěna realizační firmou s minimálními náklady prostřednictvím internetu přímo ze sídla firmy.

Ukázky vizualizace: (obrázky jsou demonstrační - technologie nejsou připojeny):
Příklad obrazovky technologie stanice pro výrobu UT. Naším cílem je na jedné obrazovce zobrazit co nejvíce informací, co nejpřehlednějším způsobem. Proto je na všech obrazovkách technologií zachováváno stejné rozložení informací i jejich rozdělení do logických skupin. Jak je vidět na obrázku pravá strana patří zobrazení poruch, spodní pro plovoucí graf a nastavení parametrů, horní pro ovládání okruhů a střed pro schéma samotné technologie. Pro snadné a rychlé procházení obrazovkami je vpravo stáOkno s technologií výměníkové stanice. Jednotlivé akční členy technologií jsou na obrazovkách osazeny přepínacím tlačítkem Obrazovka přehledové tabulky podává nejdůležitější informace o všech monitorovaných technologiích areálu. Pokud na některé z technologií vznikne porucha, je třeba ji vypnout nebo zapnou, je třeba zjistit výstupní teplotu ústředního topení nebo teplé užitkové vody - všechny tyto údaje lze nalézt na přehledové tabulce.

Řízení a monitorování dodávky tepla pro areál ZPA Nová Paka
Řízení a monitorování dodávky tepla pro areál ZPA Nová Paka
Řízení a monitorování dodávky tepla pro areál ZPA Nová Paka