CZT - Varnsdorf

Rok: 
2005
Zákazník: 
Velveta a.s. Varnsdorf
SCADA / HMI: 
Tirs
PLC: 
Tecomat
  • Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici o výkonu 35 MW
  • Monitorování a řízení 110 objektových předávacích stanic
  • Komunikace po metalickém vedení RS485 - 5 nezávislých sběrnic 
  • Pro řízení provozu centrální výměníkové stanice je použit řídící systém Tecomat NS950D
  • Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Tecoreg TR200
  • Dvě dispečerská pracoviště byla realizována na platformě OS Windows XP, SCADA TIRS 32
  • Každé dispečerské pracoviště zpracovává 12 500 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry) 

Zdrojem páry je uhelná kotelna teplárny Velveta a.s. Pára prochází parní turbínou s generátorem pro výrobu el. energie a dále slouží pro vlastní spotřebu fy Velveta a.s. a pro centrální výměníkovou stanici pára/voda, která zásobuje prostřednictvím dvoupotrubního rozvodu horkovodu zhruba 110 větších objektů města (především panelové domy). 
Centrální výměníková stanice (VS) disponuje pěti zaplavovacími výměníky pára/voda o celkovém výkonu 35 MW. O distribuci předaného tepla výměníky se starají tři oběhová čerpadla, každé o výkonu 70 kW. Oběhová čerpadla jsou řízena automaticky v kaskádě prostřednictvím frekvenčního měniče a v závislosti na okamžité spotřebě tepla v objektových stanicích a diferenčním tlaku na konci rozsáhlého rozvodu horkovodu. Kompletní automatické řízení výměníkové stanice zajišťuje řídící systém (ŘS) Tecomat NS950D, který je napojen na centrální dispečerské pracoviště (DP), kde je dispečerovi k dispozici kompletní stav technologie v reálném čase a umožňuje zadávat potřebné parametry, případně kompletně převzít řízení částí technologie nebo celé VS. Na dispečerském pracovišti dochází k archivaci veškerých měřených hodnot z technologie, alarmových stavů a zásahů obsluhy pro další vyhodnocení – grafy, analýzy atd… . K ŘS VS jsou napojeny centrální měřiče tepla parovodu (Inmat 65) a horkovodu (Eesa MT200). Veškeré informace z měřičů tepla jsou přenášeny do ŘS a odtud na DP, kde jsou k dispozici obsluze a opět archivovány. Občasná obsluha v objektu VS má k dispozici pro zjištění stavu technologie a její ovládání zobrazovací a ovládací panel umístěný přímo na elektro-rozváděči MaR, tento panel umožňuje kompletní správu VS nezávisle na DP. 
Z VS je vyrobené teplo rozváděno dvoupotrubním horkovodním rozvodem ke všem napojeným odběratelům. Rozvod je proveden předizolovaným potrubím bezkanálovými trasami. Potrubí je vybaveno vlastním signalizačním a vyhodnocovacím zařízením pro zjištění a přesnou lokalizaci případné poruchy na potrubí. Tyto informace jsou opět přenášeny na DP, kde jsou vyhodnoceny a k dispozici obsluze pro rychlý zásah. 
Jednotlivé objektové předávací stanice (OPS) jsou napojeny přímo na rozvod horkovodu a zajišťují přípravu topné vody (TV) pro ústřední topení (UT) daného objektu a rychloohřev teplé užitkové vody (TUV) bez akumulačních zásobníků. Každá OPS je vybavena ŘS Tecoreg TR200, který zajišťuje autonomní a automatický chod celé OPS dle zadaných a přednastavených parametrů. ŘS je vybaven ovládacím panelem pro zobrazení stavu technologie, zadávání veškerých parametrů a případné ruční řízení OPS. Každá OPS je dále vybavena dvouokruhovým měřičem tepla Eesa MT200DS, který je datově propojen s ŘS. ŘS je prostřednictvím komunikační sběrnice propojen s dispečerským pracovištěm, které opět dává možnost kompletního přehledu o stavu každé OPS včetně měřičů tepla, archivuje veškeré měřené veličiny a umožňuje stanice ovládat a nastavovat. 
Dispečerský systém (DS) se skládá ze dvou rovnocenných pracovišť na bázi počítačů třídy PC propojených do počítačové sítě Ethernet, operačního systému Windows XP a dispečerského Reliance 3 (původně TIRS32). Jedno pracoviště je umístěno na hlavním velínu teplárny Velveta a.s. se stálou obsluhou a druhé pracoviště má k dispozici mistr tepelného rozvodu pro přehled o soustavě a analýzu dat. Obsluha DP neustále sleduje celou soustavu dodávky tepla a v případě potřeby prostřednictvím rádiového spojení informuje zásahové vozy, které provedou potřebné zásahy a případné opravy přímo v terénu. 
DS je s jednotlivými OPS propojen prostřednictvím pěti komunikačních sběrnic realizovaných po metalických kabelech vedoucích zároveň s potrubními rozvody horkovodu. Tato sběrnice a především její rozdělení do pěti nezávislých úseků zaručují DS neustálý přehled o celé technologii výroby a distribuci tepla téměř v reálném čase. Veškerá data v DS (cca 15 000 hodnot a stavů !) jsou neustále aktualizována každých 20-30 sec.! 
 Servis a údržba DS je zajištěna realizační firmou s minimálními náklady prostřednictvím internetu přímo ze sídla firmy.

Ukázka vizualizace:
K jednotlivým technologickým celkům (VS, OPS, …) je realizován prostřednictvím přehledné mapy s aktivními tlačítky a přístroji příslušného celku.Rychlý přehled o soustavě získá obsluha formou přehledových tabulek se zobrazením aktuálních dat v reálném čase.Ukázka technologického panelu centrální výměníkové stanice s pěti zaplavovacími výměníky pára/voda a třemi oběhovými čerpadly řízenými frekvenčním měničem.Každá objektová předávací stanice má na DP příslušný technologický panel, který názorně zobrazuje kompletní stav technologie s možností zadávání parametrů a ručního řízení.Předchozí panel zpřístupňuje kromě jiného i funkce pro zobrazení kompletních informací z měřičů tepla a panelu pro nastavení parametrů regulátorů PID se zobrazením plovoucího průběhu regulace!