CZT - Varnsdorf - modernizace

Rok: 
2008
Zákazník: 
Velveta a.s. Varnsdorf
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
0 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici o výkonu 35 MW
Monitorování a řízení 110 objektových předávacích stanic
Komunikace po metalickém vedení RS485 - 5 nezávislých sběrnic
Pro řízení provozu centrální výměníkové stanice je použit řídící systém Tecomat NS950D
Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Tecoreg TR200
Dvě dispečerská pracoviště byla realizována na platformě OS Windows XP, SW Reliance 3(přepracováno z SW TIRS 32)
Každé dispečerské pracoviště zpracovává 12 500 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)

Zdrojem páry je uhelná kotelna teplárny Velveta a.s. Pára prochází parní turbínou s generátorem pro výrobu el. energie a dále slouží pro vlastní spotřebu fy Velveta a.s. a pro centrální výměníkovou stanici pára/voda, která zásobuje prostřednictvím dvoupotrubního rozvodu horkovodu zhruba 110 větších objektů města (především panelové domy).

Centrální výměníková stanice (VS) disponuje pěti zaplavovacími výměníky pára/voda o celkovém výkonu 35 MW. O distribuci předaného tepla výměníky se starají tři oběhová čerpadla, každé o výkonu 70 kW. Oběhová čerpadla jsou řízena automaticky v kaskádě prostřednictvím frekvenčního měniče a v závislosti na okamžité spotřebě tepla v objektových stanicích a diferenčním tlaku na konci rozsáhlého rozvodu horkovodu. Kompletní automatické řízení výměníkové stanice zajišťuje řídící systém (ŘS) Tecomat NS950D, který je napojen na centrální dispečerské pracoviště (DP), kde je dispečerovi k dispozici kompletní stav technologie v reálném čase a umožňuje zadávat potřebné parametry, případně kompletně převzít řízení částí technologie nebo celé VS. Na dispečerském pracovišti dochází k archivaci veškerých měřených hodnot z technologie, alarmových stavů a zásahů obsluhy pro další vyhodnocení – grafy, analýzy atd... . K ŘS VS jsou napojeny centrální měřiče tepla parovodu (Inmat 65) a horkovodu (Eesa MT200). Veškeré informace z měřičů tepla jsou přenášeny do ŘS a odtud na DP, kde jsou k dispozici obsluze a opět archivovány. Občasná obsluha v objektu VS má k dispozici pro zjištění stavu technologie a její ovládání zobrazovací a ovládací panel umístěný přímo na elektro-rozváděči MaR, tento panel umožňuje kompletní správu VS nezávisle na DP.

Z VS je vyrobené teplo rozváděno dvoupotrubním horkovodním rozvodem ke všem napojeným odběratelům. Rozvod je proveden předizolovaným potrubím bezkanálovými trasami. Potrubí je vybaveno vlastním signalizačním a vyhodnocovacím zařízením pro zjištění a přesnou lokalizaci případné poruchy na potrubí. Tyto informace jsou opět přenášeny na DP, kde jsou vyhodnoceny a k dispozici obsluze pro rychlý zásah.

Jednotlivé objektové předávací stanice (OPS) jsou napojeny přímo na rozvod horkovodu a zajišťují přípravu topné vody (TV) pro ústřední topení (UT) daného objektu a rychloohřev teplé užitkové vody (TUV) bez akumulačních zásobníků. Každá OPS je vybavena ŘS Tecoreg TR200, který zajišťuje autonomní a automatický chod celé OPS dle zadaných a přednastavených parametrů. ŘS je vybaven ovládacím panelem pro zobrazení stavu technologie, zadávání veškerých parametrů a případné ruční řízení OPS. Každá OPS je dále vybavena dvouokruhovým měřičem tepla Eesa MT200DS, který je datově propojen s ŘS. ŘS je prostřednictvím komunikační sběrnice propojen s dispečerským pracovištěm, které opět dává možnost kompletního přehledu o stavu každé OPS včetně měřičů tepla, archivuje veškeré měřené veličiny a umožňuje stanice ovládat a nastavovat.

Dispečerský systém (DS) se skládá ze dvou rovnocenných pracovišť na bázi počítačů třídy PC propojených do počítačové sítě Ethernet, operačního systému Windows XP a dispečerského Reliance 3 (původně TIRS32). Jedno pracoviště je umístěno na hlavním velínu teplárny Velveta a.s. se stálou obsluhou a druhé pracoviště má k dispozici mistr tepelného rozvodu pro přehled o soustavě a analýzu dat. Obsluha DP neustále sleduje celou soustavu dodávky tepla a v případě potřeby prostřednictvím rádiového spojení informuje zásahové vozy, které provedou potřebné zásahy a případné opravy přímo v terénu.

DS je s jednotlivými OPS propojen prostřednictvím pěti komunikačních sběrnic realizovaných po metalických kabelech vedoucích zároveň s potrubními rozvody horkovodu. Tato sběrnice a především její rozdělení do pěti nezávislých úseků zaručují DS neustálý přehled o celé technologii výroby a distribuci tepla téměř v reálném čase. Veškerá data v DS (cca 15 000 hodnot a stavů !) jsou neustále aktualizována každých 20-30 sec.! Servis a údržba DS je zajištěna realizační firmou s minimálními náklady prostřednictvím internetu přímo ze sídla firmy.